Cosmetic Products and more!

ABOUT US„Витал козметикс“ ЕООД е млада козметична компания, работеща с най-добрите традиции при производството на козметични продукти в България. Фирмата разполага с екип от квалифицирани и мотивирани специалисти, които произвеждат и продават качествена българска козметика. Философията на създателите на тези продуктите е те да бъдат не само безопасни и безвредни, но и полезни…   Основно се произвеждат продукти базирани на българската маслодайна роза, които включват в състава си множество натуралнисъставки – розова вода, активни компоненти, растителни масла и екстракти. Политика на фирмата е пазарно ориентирано развитие. Основна ценност е честността към клиента, която се изразява в доброто ниво на продуктите и реално съотношение на качество-цена. Това фирмено поведение поражда лоялността към марката на старите клиенти и води до намиране на нови. Продуктите на „Витал козметикс“ ЕООД се изнасят в много страни по света включително в държави със силни традиции в козметичното производство като Италия, Румъния, Гърция, Кипър и др.  Козметичните продукти на фирмата са произведени в съответствие с националното законодателство на Република България и европейското законодателство – Директива 76/768/ЕО със съответните изменения и Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 30 ноември 2009г. -относно козметичните продукти.
Марин Кабакчиев
“Vital Cosmetics” Ltd. is a young cosmetics company, working in best traditions the manufacturing of cosmetic products in Bulgaria. The company employs a team of qualified and motivated professionals who producing and selling quality Bulgarian cosmetics. The philosophy of the creators of these products is that they are not only safe and harmless, but useful …
Mainly products are produced based on the Bulgarian rose oil, which includes in their composition many natural ingredients – rose water, active ingredients, plant oils and extracts.Company policy is market-oriented development. Fundamental value is honesty to the customer, which consists in good quality of products and best ratio of money. This company behavior creates brand loyalty of old customers and leads to the appearance of new ones. The products of “Vital Cosmetics” Ltd. are exported to many countries around the world including in countries with long traditions in producing cosmetic such as Italy, Romania, Greece, Cyprus and more. The cosmetic company’s products are manufactured in accordance with national legislation of the Republic of Bulgaria and EU legislation – Directive 76/768/EEC, as amended, and Regulation (EC) № 1223/2009 of the European Parliament and the Council of 30 November 2009. – for cosmetic products.
Marin Kabakchiev

 

DOWNLOAD CATALOG

DOWNLOAD CERTIFICATES

DOWNLOAD list of notified products – all 27/02/2013

 

Back to Top